O Golubiću
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Projekti
 
   
   
   
>
 
 
Galerija
 
   
   
>
 
>
 
>
 

Dokumenti

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini održanoj 6.3.2011. godine u sali za sjednice Skupštine opštine Novi Beograd u Bulevaru Mihajla Pupina 167, usvojen je novi

S T A T U T
ZAVIČAJNO UDRUŽENJE “GOLUBIĆ” BEOGRAD


I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Zavičajno udruženje “Golubić” Beograd je Udruženje građana u koje se udružuju građani Golubića, prijatelji i poštovaoci Golubića na dobrovoljnoj osnovi radi zaštite interesa, njegovanja običaja, tradicije, duhovnosti te ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Udruženje je nestranačka, neprofitabilna i nepolitička organizacija.
Oblast ostvarivanja ciljeva: Zaštita i njegovanje običaja i tradicije.

Član 2.
Naziv Udruženja je: ZAVIČAJNO UDRUŽENJE “GOLUBIĆ” BEOGRAD (u daljem tekstu Udruženje).
Sjedište Udruženja je u Beogradu, Lomina 4/17 u kancelariji Demokratske inicijative Knin
Udruženje će svoje aktivnosti obavljati na teritoriji Republike Srbije i sarađivaće sa organizacijama, pojedincima i institucijama sa kojima nađe zajednički interes i svuda gdje žive mještani Golubića i njihovi potomci, a pokažu interes za saradnju.

Član 3.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava Republike Srbije, zakona i ovog Statuta.
Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti podpredsjednik ili sekretar.

Član 4.
Udruženje ima svoj pečat i štambilj.
Pečat je kružnog oblika promjera 33 milimetra, po obodu ispisano ćiriličnim pismom koji glasi: Zavičajno udruženje “Golubić” Beograd, i na engleskom jeziku Homeland association “Golubic” Belgrade. U sredini slovni logotip ZUG.
Štambilj je pravougaonog oblika dimenzija 50X25 milimetara, ćiriličnim pismom, a sadrži slijedeći tekst: Zavičajno udruženje “Golubić” Beogradu, ispod je mjesto za oznaku broja i datuma, a ispod toga je sjedište Udruženja.

II CILJEVI I ZADACI
Član 5.
Ciljevi Udruženja su: Udruženje se osniva sa zadatkom da okuplja, organizira, objedinjuje Golubićane, njihove potomke , prijatelje i poštovaoce Golubića.
Da gaje i njeguju: tradiciju, običaje, posebnosti, duhovnost i druge vrijednosti karakteristične za Golubić i njegove mještane.
Da organizuje okupljanja u svrhu međusobnog informisanja, ispomaganja i druženja.
Da organizuje prigodna putovanja u Golubić i druga mjesta za koja pokažu interes.
Da prikuplja podatke o brojnom stanju Golubićana i izradi bazu podataka o svim mještanima bilo gdje da žive, te da se spisak stalno usklađuje.

Član 6.
Udruženje će posebnu pažnju posvetiti zaštiti, očuvanju, obnovi, njegovanju kulturnih, crkvenih-skralnih i drugih značajnih objekata u selu.

Član 7.
Način ostvarivanja ciljeva
Udruženje će voditi brigu i štititi prava i interese svojih članova kroz:
- Praćenje svih problema vezanih za položaj i ostvarivanje prava Udruženja na temelju zakonskih i drugih propisa u Hrvatskoj kroz zaštitu i povraćaj uzurpirane imovine,.
- Ostvarivanje saradnje sa udruženjima, zavičajnim klubovima i drugim institucijama srodne problematike, a sve radi međusobnog pomaganja.
- Ostvarivanje saradnje sa organima vlasti, u Srbiji i Hrvatskoj.
- Ostvarivanje saradnje sa međunarodnim humanitarnim i nevladinim organizacijama.
- Ostvarivanje saradnje sa predstavnicima Srpske zajednice u Hrvatskoj koji učestvuju u organima vlasti i političkim organizacijama u toj Republici.
- Pružanje stručne pomoći svojim članovima.
- Stvaranje valjane evidencije o broju mještana koji žive u Golubiću, Srbiji i dijaspori.
- Organizovanje raznih aktivnostima od interesa za članove Udružanja.

ČLANSTVO
Član 8.
Članovi Udruženja su svi građani koji su rodom iz Golubića, njihovi potomci ili rođaci, a koji prihvataju Statut i programske ciljeve Udruženja .
Učlaniti se mogu i poštovaoci, kao i svaki građanin koji iskaže želju i interes da postane član Udruženja, učlani se i prihvata Program i Statut Udruženja.

Član 9.
Član Udruženja može biti i strani državljanin porijeklom ili potomak iz Golubića pod uslovom određenim Zakonom i ovim Statutom i ima sva prava i dužnosti kao redovni član.
Članom mogu postati i prijatelji Golubića koji iskažu interes da postanu članom udruženja, a prihvataju odredbe ovog Statuta i Programske ciljeve.

Član 10.
Udruženje može osnivati svoje regionalne odbore po različitim mjestima Srbije koja su udaljena od Beograda, a u kojima postoji interes za učlanjivanje u Udruženje.
Da bi se osnovao pododbor potrebno je da pristupi najmanje 11 upisanih članova.
.
Član 11.
Regionalni odbori imaju svoje organe i tijela. Ako je regionalno udruženje brojčano manje, tada može da ima samo predsjednika, sekretara i blagajnika, a ukoliko je sa većim brojem članova može da ima izvršni odbor i nadzornu komisiju, o čemu samostalno odlučuje regionalno udruženje.
Regionalni odbor svoju djelatnost obavlja na temelju odredaba ovog Statuta, Programa rada udruženja i smjernica Upravnog odbora.

Član 12.
Udruženje može po potrebi osnivati svoja radna tijela za obavljanje pojedinih zadataka, o čemu odluku donosi Upravni odbor. Za radna tijela imenuju se nosioci zadatka, a oni sebi uzimaju saradnike po vlastitom izboru. O imenovanju radnog tijela donosi se Odluka koja sadrži: imena članova radnog tijela, zadatak i rok izvršenja postavljenog zadatka.
O obavljenom zadatku podnosi se Upravnom odboru periodični ili konačan izvještaj o obavljenom zadatku.

Član 13.
Prava dužnosti i odgovornosti članova udruženja su:
- Da sudjeluje u radu udruženja, da bira i da bude biran u organe i druga tijela Udruženja,
- da daje prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad organa i tijela Udruženja i svojim radom doprinosi uspješnosti rada i ugleda Udruženja,
- da bude informisan o radu Udruženja i aktualnim događajima u pogledu svojih prava i obaveza,
- odgovoran je Skupštini za kršenje odredaba Statuta i Programa rada Udruženja,
- da svojim radom ne narušava ugled udruženja,
- da se pridržava odredaba ovog statuta.

Član 14.
Članstvo u Udruženju prestaje:
- samovoljnim istupanjem
- isključenjem,
Članstvo prestaje i prestankom rada Udruženja.

JAVNOST RADA

Član 15.
Rad Udruženja je javan.
U cilju informisanja članova Udruženja koristiće se sredstva javnog informisanja, a prvenstveno “Pravi odgovor” Krajiške novine, razni vidovi izvještaja kroz tematske konferencije, okrugle stolove, javne tribine, naučne skupove, savjetovanja, seminare i druge prigodne vidove.

III. STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA ZA RAD

Član 16.
Imovina Udruženja sastoji se iz pokretne i nepokretne imovine, kao i od novčanih sredstava.
Finansijska sredstva se stiču:
- od članarine koju plaćaju članovi Udruženja, a visinu za svaku godinu određuje Upravni odbor Udruženja, a ona je na dobrovoljnoj osnovi,
- sredstaava dobivenih na temelju raspisanog konkursa za obavljanje određenog zadatka,
- dotacija, donacija, poklona darodavaca ili drugih izvora.

Član 17.
Udruženje radi na dobrovoljnoj volonterskoj osnovi.
Udruženje može da koristi uslužni kancelarijski prostor.

VI ORGANI UDRUŽENJA
Član 18.
Organi Udruženja su:
- Skupština Udruženja,
- Upravni odbor
- Predsjednik,
- Potpredsjednik,
- Sekretar,
- Nazorni odbor.

Član 19.
Skupština
Skupština je najviši organ Udruženja, a predstavljaju je svi članovi udruženja.
Skupština može pravovaljano da odlučuje ako joj prisustvuje najmanje 41 član, a odluke se donose nadpolovičnom većinom prisutnih.

Član 20.
Redovna sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u toku godine.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četvrte godine.
Po potrebi se može sazvati i vanredna sjednica Skupštine, koja se održava po istom redoslijedu kao i redovna sjednica.
Skupštinu saziva predsjednik skupštine samoinicijativno, na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na prijedlog najmanje 10 članova Skupštine.
Glasanje na sjednici je javno, ukoliko Skupština ne odluči drugačije. Skupština za svoj rad odgovara u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 21.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno mora da sadrži
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- prisutne na sjednici,
- lice koje predsjedava,
- dnevni red sjednice,
- zaključke ili odluke.
Na zahtjev pojedinog člana može se zapisati njegovo izdvojeno mišljenje ili njegova diskusija.

Član 22.
Skupština vrši slijedeće poslove:
- Skupština Udruženja usvaja Statut,kao i izmjene i dopune Statuta
- Bira predsjednika, podpredsjednika, sekretara i članove Nadzornog odbora.
- Donosi plan i program rada.
- Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj.
- Razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izvještaj Upravnog odbora.
- Usvaja druge opšte akte udruženja
- Odlučuje ostatusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
- Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
- Bira i razrješava članove Upravnog odbora.

Član 23.
Upravni odbor
Upravni odbor ima sedam članova.
Člavovi Upravnog odbora biraju se između članova skupštine.
Mandat članova Upravnog odbora traje četri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Upravnog odbora između svojih članva bira predsjednika i zamjenika predsjednika i tri potpredsjednika.
Sekretar udruženja je po svom položaju i sekretar Upravnog odbora.

Član 24.
Upravni odbor rukovodi radom Udruženja između sjednica Skupštine i predstavlja Udruženje.
Upravni odbor priprema sjednice Skupštine, odbora, savjeta i komisija.
Upravni odbor može da odlučuje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, s tim da se ta odluka ili zaključak potvrdi na jednoj od narednih sjednica Skupštine.
Upravni odbor saziva i njime predsjedava, predsjednik a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika ili jedan od potpredsjednika.
Upravni odbor se mora sastati i na prijedlog Nazornog odbora.

Član 25.
Sjednica Upravnog odbora saziva predsjednik, a održava se najmanje jednom tromjesečno, a po potrebi i češće.
Sjednica se može održati ako joj je prisutna nadpolovična većina članova, a odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Ako sjednici prisustvuje paran broj članova i prilikom glasanja glasovi se podjele, prihvata se prijedlog za koji je glaso predsjednik.

Član 26.
Upravni odbor vrši naročito slijedeće poslove:
- Stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine;
- Daje prijedloge za izmjene i dopune Statuta;
- Upravlja imovinom Udruženja,
- Donosi odluku o osnivanju pododbora Udruženja, ili odbora pri nekom od udruženja;
- Priprema sjednice za Skupštinu, tematske konferencije, okrugle stolove i druge skupove iz nadležnosti Udruženja.
- Rješava i druga pitanja koja mu se Statutom i drugim aktima stavljaju u nadležnost.
Član 27.
Upravni odbor o svom radu vodi Zapisnik, koji obavezno mora da sadrži
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- prisutne na sjednici,
- lice koje presjedava,
- dnevni red sjednice,
- zaključke ili odluke.
O vođenju zapisnika stara se sekretar Udruženja.
Na zahtjev pojedinog člana može se zapisati njegovo izdvojeno mišljenje ili njegova diskusija.
Član 28.
Predsjednik i potpredsjednik udruženja
Predsjednik udruženja, zastupa i predstavlja Udruženje, stara se o izvršenju programa rada i finansijskog plana Udruženja .
Vodi poslovnu politiku i rukovodi cjelokupnim radom Udruženja u skladu sa Statutom, zakonskim propisima i interesima svojih članova.
Vodi brigu o materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja.
Za svoj rad odgovara Skupštini.
Predsjednik i podppredsjednik Udruženja biraju se na vrijeme od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Mandat predsjednika i potpredsjednika može prestati i prije isteka u slučaju smjenjivanja ili podnošenja ostavke.

Član 31.
Sekretar
Sekretar Udruženja se stara o sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa i radnih tijela Udruženja.
Brine se o pripremi materijala za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih radnih tijela Udruženja.
Vodi brigu o administrativnom poslovanju Udruženja.
Brine se o zakonitosti rada Udruženja.
Mandat sekretara udruženja traje četri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 32.
Nadzorni odbor
- Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.Mandat članovima traje 4 godine. Nadzorni odbor vrši slijedeće poslove:
- Stara se o zakonitosti rada Udruženja i primjeni odredbi Statuta;
- Kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje;
- Vrši nazor nad zakonitosti rada Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa i tjela Udruženja.
Vrši i druge poslove koji su mu u nadležnosti po Zakonu i Statutu. Za svoj rad odgovara prema zakonskim propisima i Skupštini.

VII SREDSTVA UDRUŽENJA
Član 33.
Za ostvarenje ciljeva i zadataka Udruženja podrazumijevaju se i potrebna materijalno-finansijska sredstva koja se mogu koristiti u okviru zakonskih propisa, Programa rada i Finansijskog plana Udruženja.
Udruženje može sticati novčana sredstva i materijalna prava iz donacija, sponzorstava, poklona i članarine.

Član 34.
Sredstva Udruženja utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom, a u skladu sa programom rada Udruženja, koji donosi Skupština.
Finansijski plan se donosi svake godine na redovnoj sjednici Skupštine.
VIII PRESTANAK RADA UDRUŽENJA
Član 35.
Udruženje može prestati sa radom kada za istim prestane potreba ili na osnovu ličnog izjašnjavanja njegovih članova.
Odluku o prestanku rada donosi Skupština.
Odlukom o prestanku rada Udruženja određuje se postupak daljeg raspolaganja sredstvima Udruženja.
Sredstva koja ostanu nakon podmirenja obaveza Udruženja, prenose se odlukom Skupštine u dobrotvorne svrhe djeci bez roditeljskog staranja.
Korisnik sredstava: Centar za zaštitu odojčadi,dece i omladine ,Zvečanska 7 ,Beograd.

Član 36.
Za slučaj prestanka rada Udruženja, lice koje zastupa Udruženje, dužno je u roku od 15 dana od prestanaka rada o tome izvjestiti nadležni organ uprave, odnosno Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu radi brisanja Udruženja iz registra.

IX ZAVRŠNE ODREDBE
Član 37.
Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način kao i način njegovog donošenja. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može dati jedna trećina članova Skupštine, Upravni ili Nadzorni odbor Udruženja.

Član 38.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana ovjere kod nadležnog organa Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 39.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

U Beogradu, 6.3.2011. godine

PREDSJEDAVAJUĆI:
__________________
(Milenko Vuković)

U skladu sa odredbama čl. 12 i 78 Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br.51/09), na skupštini održanoj 6.3.2011. godine u Beogradu, ul Bulevar Mihajla Pupina 165 usvojen je sledeći:

OSNIVAČKI AKT

Osnivači:
1. Milenko Vuković ,Vojvode Brane 3 , Beograd
2. Dragan Stančević, Živojina Lukića Vajara 54, Novi Beograd
3. Velimir Bubonja, Zrenjaninski put 98A , Beograd
4. Milorad Stančević, Matice srpske 65, Beograd
Osnivaju udruženje ZAVIČAJNO UDRUŽENJE “GOLUBIĆ” BEOGRAD. Sjedište Udruženja je u Beogradu, Lomina 4/17 u kancelariji Demokratske inicijativi Knin

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva: Da okuplja, organizira, objedinjuje Golubićane, njihove potomke, prijatelje i poštovaoce Golubića.

Za zastupanje udruženja ovlašćen je: Milenko Vuković ,Vojvode Brane 3 , Beograd

Osnivači:
R.B IME I PREZIME JMBG POTPIS
1. Milenko Vuković 1402961382119
2. Dragan Stančević 0704948710045
3 Velimir Bubonja 1403957710381
4. Milorad Stančević 1101965382105

PREDSJEDNIK
________________
(Milenko Vuković)

Na osnovu člana 22 i 28 Statuta udruženja
Skupština Zavičajnog udruženja “Golubić” Beograd, koja je održana 6.3.2011. godine
donela je: O D L U K U

O IMENOVANJU LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE UDRUŽENJA

ZA ZASTUPNIKA UDRUŽENJA IMENUJE SE : MILENKO VUKOVIĆ

JMBG 1 4 0 2 9 6 1 3 8 2 1 1 9 Beograd, Vojvode Brane 3

Na osnovu ove Odluke ima se iѕvršiti upis u registar Udruženja Agencije za
privredne registre.

U Beogradu,6.3.2011. godine


Predsjedavajući skupštine
____________________
(Milenko Vuković)

Agencija za privredne registre
P R I J A V A
ZA UPIS USKLAĐIVANJA U REGISTAR UDRUŽENJA DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA, UDRUŽENJA GRAĐANA I NJIHOVIH SAVEZA UPISANIH U REGISTAR DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA GRAĐANA I REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA
1) Naziv udruženja
Zavičajno udruženje “Golubić” Beograd, _________________________________________
(navesti pun naziv udruženja / saveza na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu)
2) Skraćeni naziv udruženja
____ZUG_______________________________________
(navesti skraćeni naziv udruženja / saveza ako je određen statutom)
3) Naziv udruženja na jeziku i pismu nacionalne manjine
Nije predviđeno Statutom ____________________________________________________________
(navesti pun naziv udruženja / saveza na jeziku i pismu nacionalne manjine ako je predviđen statutom)
4) Naziv udruženja na jedan ili više stranih jezika- engleskom
Homeland association “Golubic” Belgrade ____________________________________________________________
(navesti pun naziv udruženja / saveza u prevodu na jedan ili više stranih jezika ako je predviđen statutom)
5) Sedište i adresa udruženja
Lomina 4 soba 17 Beograd
6) Matični broj udruženja
:::::17741438::::::::::::
___________________________________________________
7) Oblast ostvarivanja ciljeva udruženja
Zaštita i njegovanje običaja i tradicije.
(navesti oblast ostvarivanja ciljeva udruženja / saveza uređenu statutom)
8) Datum osnivanja udruženja
:::::13.10.2008.:::::::::
9) Privredna i druge delatnosti koje udruženje
____Nisu predviđeni statutom.___________________________________________________
(navesti delatnosti koje udruženje / savez neposredno obavlja uređene statutom)
10) Zastupnik udruženja
Milenko Vuković, Beograd Vojvode Brane 3, JMBG 1402961382119
(navesti lično ime, prebivalište i adresu i jedinstveni matični broj građana, odnosno boravište i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja)
11) Predviđeno vreme za koje se udruženje
Neograničeno
(obeležiti vreme i ukoliko se udruženje / savez osniva na određeno vreme upisati datum do kojeg se udruženje / savez osniva )
12) Članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu
Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja srba iz Hrvatske Beograd
(navesti pun naziv saveza ili asocijacije u zemlji i inostranstvu čiji je udruženje / savez član)
13) Datum donošenja statuta udruženja
6.3.2011. godine
(upisati datum donošenja novog statuta, odnosno njegovih izmena i dopuna)
U Beogradu, 6.3.2011. godine

Zastupnik udruženja
_______________________
(datum)
Milorad Stančević
_______________________________
(ime i prezime)
(JMBG) 1101965382105
Beograd, Matice srpske 65
Prebivalište i adresa / boravište)
(kontakt telefon i e-mail adresa)
(011)3430421, 064/18-55-013
E-mail:meting@ptt.rs
Prilog:
1) Rešenje o upisu u Registar društvenih organizacija
i udruženja građana, odnosno u Registar udruženja,
društvenih organizacija i političkih organizacija;
2) Akt o izboru zastupnika udruženja;
3) Overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja,
odnosno saveza, ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu
i adresi i potvrda o prebivalištu,/ overena fotokopija
putne isprave i potvrda o boravištu;
4) Dva primerka novog statuta;
5) _______________________________________________.
(drugi akti doneti u postupku usklađivanja)
DODATAK UZ PRIJAVU ZA UPIS
USKLAĐIVANJA UDRUŽENJA
Brankova 25,11000 Beograd, Republika Srbija
Info centar +381 11 202 33 50, e - mail: udruzenja@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs
NAČIN DOSTAVLJANJA ODLUKE REGISTRATORA
Lično u organizacionoj jedinici Agencije za privredne registre Lično u Beogradu, u sedištu Agencije za privredne registre
Poštom na adresu podnosioca prijave:
Adresa
Mesto, ulica broj i slovo, poštanski broj, Ime i prezime
Poresko identifikacioni broj
(PIB) uruženja / saveza udruženja
_______________________________________________________
Potpis podnosioca prijave M.P.
Na adresu udruženja / saveza udruženja
dan mesec godina, Vrsta akta,Organ koji je doneo akt.

Broj BU 13138-2/ 2011

Agencija za privredne registre
Beograd

PREDMET :Dostava dokumentacije sa ispravljenim nedostacima koji sprečavaju
postupanje po prijavi.

-Uredna dva primerka Statuta u originalu.
– Beograd ,06.06.2011.

Podnosilac prijave

Milorad Stančević

Jeseni 2013.g. sajt napravio: Site factory
>
 
 
Zavičajno udruženje
 
   
   
   
Članovi
 
   
   
 
Riznica
 
   
   
   
   
   
   
>
 
Golubićani