Документи

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на скупштини одржаној 6.3.2011. године у сали за сједнице Скупштине општине Нови Београд у Булевару Михајла Пупина 167, усвојен је нови

С Т А Т У Т
ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊE “ГОЛУБИЋ” БЕОГРАД


I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Завичајно удружење “Голубић” Београд је Удружење грађана у које се удружују грађани Голубића, пријатељи и поштоваоци Голубића на добровољној основи ради заштите интереса, његовања обичаја, традиције, духовности те остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом.
Удружење је нестраначка, непрофитабилна и неполитичка организација.
Област остваривања циљева: Заштита и његовање обичаја и традиције.
Члан 2.
Назив Удружења је: ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ “ГОЛУБИЋ” БЕОГРАД (у даљем тексту Удружење).
Сједиште Удружења је у Београду, Ломина 4/17 у канцеларији Демократске иницијативе Книн
Удружење ће своје активности обављати на територији Републике Србије и сарађиваће са организацијама, појединцима и институцијама са којима нађе заједнички интерес и свуда гдје живе мјештани Голубића и њихови потомци, а покажу интерес за сарадњу.
Члан 3.
Удружење има својство правног лица са правима и одговорностима које произилазе из Устава Републике Србије, закона и овог Статута.
Удружење представља и заступа предсједник, а у његовој одсутности подпредсједник или секретар.
Члан 4.
Удружење има свој печат и штамбиљ.
Печат је кружног облика промјера 33 милиметра, по ободу исписано ћириличним писмом који гласи: Завичајно удружење “Голубић” Београд, и на енглеском језику Homeland association “Golubic” Belgrade. У средини словни логотип ЗУГ.
Штамбиљ је правоугаоног облика димензија 50X25 милиметара, ћириличним писмом, а садржи слиједећи текст: Завичајно удружење “Голубић” Београду, испод је мјесто за ознаку броја и датума, а испод тога је сједиште Удружења.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 5.
Циљеви Удружења су: Удружење сe оснива са задатком да окупља, организира, обједињује Голубићане, њихове потомке , пријатеље и поштоваоце Голубића.
Да гаје и његују: традицију, обичаје, посебности, духовност и друге вриједности карактеристичне за Голубић и његове мјештане.
Да организује окупљања у сврху међусобног информисања, испомагања и дружења.
Да организује пригодна путовања у Голубић и друга мјеста за која покажу интерес.
Да прикупља податке о бројном стању Голубићана и изради базу података о свим мјештанима било гдје да живе, те да се списак стално усклађује.
Члан 6.
Удружење ће посебну пажњу посветити заштити, очувању, обнови, његовању културних, црквених-скралних и других значајних објеката у селу.

Члан 7.
Начин остваривања циљева
Удружење ће водити бригу и штитити права и интересе својих чланова кроз:
- Праћење свих проблема везаних за положај и остваривање права Удружења на темељу законских и других прописа у Хрватској кроз заштиту и повраћај узурпиране имовине,.
- Остваривање сарадње са удружењима, завичајним клубовима и другим институцијама сродне проблематике, а све ради међусобног помагања.
- Остваривање сарадње са органима власти, у Србији и Хрватској.
- Остваривање сарадње са међународним хуманитарним и невладиним организацијама.
- Остваривање сарадње са представницима Српске заједнице у Хрватској који учествују у органима власти и политичким организацијама у тој Републици.
- Пружање стручне помоћи својим члановима.
- Стварање ваљане евиденције о броју мјештана који живе у Голубићу, Србији и дијаспори.
- Организовање разних активностима од интереса за чланове Удружања.

ЧЛАНСТВО
Члан 8.
Чланoви Удружења су сви грађани који су родом из Голубића, њихови потомци или рођаци, а који прихватају Статут и програмске циљеве Удружења .
Учланити се могу и поштоваоци, као и сваки грађанин који искаже жељу и интерес да постане члан Удружења, учлани се и прихвата Програм и Статут Удружења.

Члан 9.
Члан Удружења може бити и страни држављанин поријеклом или потомак из Голубића под условом одређеним Законом и овим Статутом и има сва права и дужности као редовни члан.
Чланом могу постати и пријатељи Голубића који искажу интерес да постану чланом удружења, а прихватају одредбе овог Статута и Програмске циљеве.

Члан 10.
Удружење може оснивати своје регионалне одборе по различитим мјестима Србије која су удаљена од Београда, а у којима постоји интерес за учлањивање у Удружење.
Да би се основао пододбор потребно је да приступи најмање 11 уписаних чланова.
.
Члан 11.
Регионални одбори имају своје органе и тијела. Ако је регионално удружење бројчано мање, тада може да има само предсједника, секретара и благајника, а уколико је са већим бројем чланова може да има извршни одбор и надзорну комисију, о чему самостално одлучује регионално удружење.
Регионални одбор своју дјелатност обавља на темељу одредаба овог Статута, Програма рада удружења и смјерница Управног одбора.

Члан 12.
Удружење може по потреби оснивати своја радна тијела за обављање појединих задатака, о чему одлуку доноси Управни одбор. За радна тијела именују се носиоци задатка, а они себи узимају сараднике по властитом избору. О именовању радног тијела доноси се Одлука која садржи: имена чланова радног тијела, задатак и рок извршења постављеног задатка.
О обављеном задатку подноси се Управном одбору периодични или коначан извјештај о обављеном задатку.

Члан 13.
Права дужности и одговорности чланова удружења су:
- Да судјелује у раду удружења, да бира и да буде биран у органе и друга тијела Удружења,
- да даје приједлоге, мишљења и примједбе на рад органа и тијела Удружења и својим радом доприноси успјешности рада и угледа Удружења,
- да буде информисан о раду Удружења и актуалним догађајима у погледу својих права и обавеза,
- одговоран је Скупштини за кршење одредаба Статута и Програма рада Удружења,
- да својим радом не нарушава углед удружења,
- да се придржава одредаба овог статута.

Члан 14.
Чланство у Удружењу престаје:
- самовољним иступањем
- искључењем,
Чланство престаје и престанком рада Удружења.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 15.
Рад Удружења је јаван.
У циљу информисања чланова Удружења користиће се средства јавног информисања, а првенствено “Прави одговор” Крајишке новине, разни видови извјештаја кроз тематске конференције, округле столове, јавне трибине, научне скупове, савјетовања, семинаре и друге пригодне видове.

III. СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА ЗА РАД

Члан 16.
Имовина Удружења састоји се из покретне и непокретне имовине, као и од новчаних средстава.
Финансијска средства се стичу:
- од чланарине коју плаћају чланови Удружења, а висину за сваку годину одређује Управни одбор Удружења, а она је на добровољној основи,
- средстаава добивених на темељу расписаног конкурса за обављање одређеног задатка,
- дотација, донација, поклона дародаваца или других извора.

Члан 17.
Удружење ради на добровољној волонтерској основи.
Удружење може да користи услужни канцеларијски простор.

VI ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 18.
Органи Удружења су:
- Скупштина Удружења,
- Управни одбор
- Предсједник,
- Потпредсједник,
- Секретар,
- Назорни одбор.

Члан 19.
Скупштина
Скупштина је највиши орган Удружења, а представљају је сви чланови удружења.
Скупштина може правоваљано да одлучује ако јој присуствује најмање 41 члан, а одлуке се доносе надполовичном већином присутних.

Члан 20.
Редовна сједнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном у току године.
Изборна сједница Скупштине одржава се сваке четврте године.
По потреби се може сазвати и ванредна сједница Скупштине, која се одржава по истом редослиједу као и редовна сједница.
Скупштину сазива предсједник скупштине самоиницијативно, на приједлог Управног одбора, Надзорног одбора или на приједлог најмање 10 чланова Скупштине.
Гласање на сједници је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије. Скупштина за свој рад одговара у складу са законом и овим Статутом.

Члан 21.
О раду сједнице Скупштине води се записник који обавезно мора да садржи
- датум и мјесто одржавања сједнице,
- присутне на сједници,
- лице које предсједава,
- дневни ред сједнице,
- закључке или одлуке.
На захтјев појединог члана може се записати његово издвојено мишљење или његова дискусија.

Члан 22.
Скупштина врши слиједеће послове:
- Скупштина Удружења усваја Статут,као и измјене и допуне Статута
- Бира предсједника, подпредсједника, секретара и чланове Надзорног одбора.
- Доноси план и програм рада.
- Разматра и усваја финансијски план и извештај.
- Разматра и усваја најманје једном годишње извјештај Управног одбора.
- Усваја друге опште акте удружења
- Одлучује остатусним променама и престанку рада Удружења.
- Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
- Бира и разрјешава чланове Управног одбора.

Члан 23.
Управни одбор
Управни одбор има седам чланова.
Члавови Управног одбора бирају се између чланова скупштине.
Мандат чланова Управног одбора траје четри године са могућношћу поновног избора.
Управног одбора између својих чланва бира предсједника и замјеника предсједника и три потпредсједника.
Секретар удружења је по свом положају и секретар Управног одбора.

Члан 24.
Управни одбор руководи радом Удружења између сједница Скупштине и представља Удружење.
Управни одбор припрема сједнице Скупштине, одбора, савјета и комисија.
Управни одбор може да одлучује о појединим питањима из надлежности Скупштине, с тим да се та одлука или закључак потврди на једној од наредних сједница Скупштине.
Управни одбор сазива и њиме предсједава, предсједник а у његовој одсутности замјеник предсједника или један од потпредсједника.
Управни одбор се мора састати и на приједлог Назорног одбора.

Члан 25.
Сједница Управног одбора сазива предсједник, а одржава се најмање једном тромјесечно, а по потреби и чешће.
Сједница се може одржати ако јој је присутна надполовична већина чланова, а одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних чланова.
Ако сједници присуствује паран број чланова и приликом гласања гласови се подјеле, прихвата се приједлог за који је гласо предсједник.

Члан 26.
Управни одбор врши нарочито слиједеће послове:
- Стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине;
- Даје приједлоге за измјене и допуне Статута;
- Управља имовином Удружења,
- Доноси одлуку о оснивању пододбора Удружења, или одбора при неком од удружења;
- Припрема сједнице за Скупштину, тематске конференције, округле столове и друге скупове из надлежности Удружења.
- Рјешава и друга питања која му се Статутом и другим актима стављају у надлежност.
Члан 27.
Управни одбор о свом раду води Записник, који обавезно мора да садржи
- датум и мјесто одржавања сједнице,
- присутне на сједници,
- лице које пресједава,
- дневни ред сједнице,
- закључке или одлуке.
О вођењу записника стара се секретар Удружења.
На захтјев појединог члана може се записати његово издвојено мишљење или његова дискусија.

Члан 28.
Предсједник и потпредсједник удружења
Предсједник удружења, заступа и представља Удружење, стара се о извршењу програма рада и финансијског плана Удружења .
Води пословну политику и руководи цјелокупним радом Удружења у складу са Статутом, законским прописима и интересима својих чланова.
Води бригу о материјално-финансијском пословању Удружења.
За свој рад одговара Скупштини.
Предсједник и подппредсједник Удружења бирају се на вријеме од 4 године са могућношћу поновног избора.
Мандат предсједника и потпредсједника може престати и прије истека у случају смјењивања или подношења оставке.

Члан 31.
Секретар
Секретар Удружења се стара о спровођењу одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа и радних тијела Удружења.
Брине се о припреми материјала за сједнице Скупштине, Управног одбора и других радних тијела Удружења.
Води бригу о административном пословању Удружења.
Брине се о законитости рада Удружења.
Мандат секретара удружења траје четри године са могућношћу поновног избора.

Члан 32.
Надзорни одбор
- Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.Мандат члановима траје 4 године. Надзорни одбор врши слиједеће послове:
- Стара се о законитости рада Удружења и примјени одредби Статута;
- Контролише материјално-финансијско пословање;
- Врши назор над законитости рада Скупштине, Управног одбора и других органа и тјела Удружења.
Врши и друге послове који су му у надлежности по Закону и Статуту. За свој рад одговара према законским прописима и Скупштини.

VII СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
Члан 33.
За остварење циљева и задатака Удружења подразумијевају се и потребна материјално-финансијска средства која се могу користити у оквиру законских прописа, Програма рада и Финансијског плана Удружења.
Удружење може стицати новчана средства и материјална права из донација, спонзорстава, поклона и чланарине.

Члан 34.
Средства Удружења утврђују се и распоређују финансијским планом, а у складу са програмом рада Удружења, који доноси Скупштина.
Финансијски план се доноси сваке године на редовној сједници Скупштине.
VIII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 35.
Удружење може престати са радом када за истим престане потреба или на основу личног изјашњавања његових чланова.
Одлуку о престанку рада доноси Скупштина.
Одлуком о престанку рада Удружења одређује се поступак даљег располагања средствима Удружења.
Средства која остану након подмирења обавеза Удружења, преносе се одлуком Скупштине у добротворне сврхе дјеци без родитељског старања.
Корисник средстава: Центар за заштиту одојчади,деце и омладине ,Звечанска 7 ,Београд.

Члан 36.
За случај престанка рада Удружења, лице које заступа Удружење, дужно је у року од 15 дана од престанака рада о томе извјестити надлежни орган управе, односно Министарство за управу и локалну самоуправу ради брисања Удружења из регистра.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Измјене и допуне Статута доносе се на исти начин као и начин његовог доношења. Приједлог за измјене и допуне Статута може дати једна трећина чланова Скупштине, Управни или Надзорни одбор Удружења.

Члан 38.
Статут ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од дана овјере код надлежног органа Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

Члан 39.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

У Београду, 6.3.2011. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ:
__________________
(Миленко Вуковић)

У складу са одредбама чл. 12 и 78 Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на скупштини одржаној 6.3.2011. године у Београду, ул Булевар Михајла Пупина 165 усвојен је следећи:

ОСНИВАЧКИ АКТ

Оснивачи:
1. Миленко Вуковић ,Војводе Бране 3 , Београд
2. Драган Станчевић, Живојина Лукића Вајара 54, Нови Београд
3. Велимир Бубоња, Зрењанински пут 98А , Београд
4. Милорад Станчевић, Матице српске 65, Београд
Оснивају удружење ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ “ГОЛУБИЋ” БЕОГРАД. Сједиште Удружења је у Београду, Ломина 4/17 у канцеларији Демократске иницијативи Книн

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: Да окупља, организира, обједињује Голубићане, њихове потомке, пријатеље и поштоваоце Голубића.

За заступање удружења овлашћен је: Миленко Вуковић ,Војводе Бране 3 , Београд

Оснивачи:
Р.Б ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ПОТПИС
1. Миленко Вуковић 1402961382119
2. Драган Станчевић 0704948710045
3 Велимир Бубонја 1403957710381
4. Милорад Станчевић 1101965382105

ПРЕДСЈЕДНИК
________________
(Миленко Вуковић)

На основу члана 22 и 28 Статута удружења
Скупштина Завичајног удружења “Голубић” Београд, која је одржана 6.3.2011. године
донела је:

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА
А ЗАСТУПНИКА УДРУЖЕЊА ИМЕНУЈЕ СЕ : МИЛЕНКО ВУКОВИЋ

ЈМБГ 1 4 0 2 9 6 1 3 8 2 1 1 9 Београд, Војводе Бране 3

На основу ове Одлуке има се иѕвршити упис у регистар Удружења Агенције за
привредне регистре.

У Београду,6.3.2011. године


Предсједавајући скупштине
____________________
(Миленко Вуковић)

Агенција за привредне регистре
П Р И Ј А В А
ЗА УПИС УСКЛАЂИВАЊА У РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ЊИХОВИХ САВЕЗА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
1) Назив удружења
Завичајно удружење “Голубић” Београд, _________________________________________
(навести пун назив удружења / савеза на српском језику и ћириличком писму)
2) Скраћени назив удружења
____ЗУГ_______________________________________
(навести скраћени назив удружења / савеза ако је одређен статутом)
3) Назив удружења на језику и писму националне мањине
Није предвиђено Статутом ____________________________________________________________
(навести пун назив удружења / савеза на језику и писму националне мањине ако је предвиђен статутом)
4) Назив удружења на један или више страних језика- енглеском
Homeland association “Golubic” Belgrade ____________________________________________________________
(навести пун назив удружења / савеза у преводу на један или више страних језика ако је предвиђен статутом)
5) Седиште и адреса удружења
Ломина 4 соба 17 Београд
6) Матични број удружења
:::::17741438::::::::::::
___________________________________________________
7) Област остваривања циљева удружења
Заштита и његовање обичаја и традиције.
(навести област остваривања циљева удружења / савеза уређену статутом)
8) Датум оснивања удружења
:::::13.10.2008.:::::::::
9) Привредна и друге делатности које удружење
____Нису предвиђени статутом.___________________________________________________
(навести делатности које удружење / савез непосредно обавља уређене статутом)
10) Заступник удружења
Миленко Вуковић, Београд Војводе Бране 3, ЈМБГ 1402961382119
(навести лично име, пребивалиште и адресу и јединствени матични број грађана, односно боравиште и број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења)
11) Предвиђено време за које се удружење
Неограничено
(обележити време и уколико се удружење / савез оснива на одређено време уписати датум до којег се удружење / савез оснива )
12) Чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству
Асоцијација избјегличких и других удружења срба из Хрватске Београд
(навести пун назив савеза или асоцијације у земљи и иностранству чији је удружење / савез члан)
13) Датум доношења статута удружења
6.3.2011. године
(уписати датум доношења новог статута, односно његових измена и допуна)
У Београду, 6.3.2011. године

Заступник удружења
_______________________
(датум)
Милорад Станчевић
_______________________________
(име и презиме)
(ЈМБГ) 1101965382105
Београд, Матице српске 65
Пребивалиште и адреса / боравиште)
(контакт телефон и е-маил адреса)
(011)3430421, 064/18-55-013
E-mail:meting@ptt.rs
Прилог:
1) Решење о упису у Регистар друштвених организација
и удружења грађана, односно у Регистар удружења,
друштвених организација и политичких организација;
2) Акт о избору заступника удружења;
3) Оверена фотокопија личне карте заступника удружења,
односно савеза, ако она не садржи податак о пребивалишту
и адреси и потврда о пребивалишту,/ оверена фотокопија
путне исправе и потврда о боравишту;
4) Два примерка новог статута;
5) _______________________________________________.
(други акти донети у поступку усклађивања)
ДОДАТАК УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС
УСКЛАЂИВАЊА УДРУЖЕЊА
Бранкова 25,11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50, e - mail: udruzenja@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре
Поштом на адресу подносиоца пријаве:
Адреса
Место, улица број и слово, поштански број, Име и презиме
Пореско идентификациони број
(ПИБ) уружења / савеза удружења
_______________________________________________________
Потпис подносиоца пријаве М.П.
На адресу удружења / савеза удружења
дан месец година, Врста акта,Орган који је донео акт.

Број БУ 13138-2/ 2011

Агенција за привредне регистре
Београд

ПРЕДМЕТ :Достава документације са исправљеним недостацима који спречавају
поступање по пријави.

-Уредна два примерка Статута у оригиналу.

Београд ,06.06.2011.

Подносилац пријаве

Милорад Станчевић


Јесени 2013.г. сајт направио Site factory
 
Завичајно удружење
 
   
   
   
Чланови
 
   
   
>
 
Голубићани